Apartament a LES ANGLES (Pirineus Orientals)

 
 
                                                    Condicions / Condiciones / Conditions / Conditions

               

                 Apartament per a 4 persones (1 sofà llit + 1 llitera).
              Apartament de NO fumadors. NO es pot fumar dins l'apartament ni a l'edifici. Si no es respecta
                aquesta norma es perdrà la fiança.
               En principi, no s'admeten animals de companyia. Però consulteu-nos.
                 El mínim d'estància són 2 nits.
             El darrer dia s'ha de sortir de l'apartament a les 11 h. (consulteu si fos necessari ampliar l'horari ).
             El preu del lloguer no inclou la neteja. Cal deixar-lo net i endreçat igual que es troba el primer dia, de manera que
                pugui entrar el següent llogater i trobar-lo impecable.
             S'entén com neteja: escombrar i/o passar l'aspirador, fregar, neteja a fons de la cuina i del bany, el wc, etc...
                tot ben realitzat. A l'apartament hi teniu disponible tot el necessari i en perfectes condicions: productes de neteja,
                fregalls, baietes, guants...
             Si no es deixa tal i com us ho vau trobar el dia de l'entrada, la neteja tindrà un cost de 60 € / hora.
              • No s'inclou roba de llit ni tovalloles, però sí que hi ha nòrdics (2 individuals i 1 de matrimoni), mantes
                i coixins. Així doncs, cal dur fundes de nòrdic i de coixí, i llençols de sota o joc de llit complert.
             • PER FER LA RESERVA en ferm, cal fer una bestreta del 50 % del total. Per reserves amb molta antelació, el 30%.
                No es guarden dates sense efectuar la bestreta. El pagament restant (50 % o 70%) cal fer-lo una setmana abans de l'estada.
             En el cas de reserves efectuades amb menys de 2 setmanes de la data d'arribada, caldrà fer el pagament del 100 %.
             • Cal dipositar també una fiança provisional de 150 € (a partir de 4 nits) o de 75 € (menys de 4 nits) que, un cop finalitzada
                l'estada, si no hi ha hagut desperfectes i s'ha fet bé la neteja, es retorna en el termini d'entre 1 a 15 dies màxim.
             • Si es deixa l'apartament abans, sense finalitzar els dies reservats, no es retornarà cap import a no ser una causa
                de força major amb justificant.

      L'apartament no és un hotel, és casa nostra i desitgem que et sentis tan bé com a la teva, per això et demanem que

       el respectis i en tinguis cura, tan bé com si fos casa teva.

_________________________  _________________________ 

 

              
             Apartamento para 4 personas (1 sofá cama + 1 litera).
              Apartamento de NO fumadores. NO se puede fumar dentro del apartamento ni en el edificio.
                Si no se respeta esta norma se perderá la fianza.
             • En principio, no se admiten animales de compañía. Consultarnos antes.
                 El mínimo de estancia son 2 noches.
             • El último día, hay que salir del apartamento a las 11 h. (consultar antes si fuera necesario ampliar el horario).
             El precio del alquiler no incluye la limpieza. Se debe dejar limpio y ordenado, igual que se encuentra el primer día,
                de forma que pueda entrar el siguiente inquilino y encontrarlo impecable.
             Se entiende por limpieza: barrer y/o pasar la aspiradora, fregar, limpieza a fondo de la cocina, del baño, wc, etc...
              todo bien realizado. En el apartamento hay disponible todo lo necesario y en perfectas condiciones: productos de limpieza,
              estropajos, bayetas, guantes...
             Si no se deja tal y como se encontró el día de la entrada, la limpieza tendrá un coste de 60 € / hora.
             No se incluye la ropa de cama ni las toallas, pero hay nórdicos (2 individuales y 1 de matrimonio), mantas
               y almohadas. Por tanto, hay que traer fundas para el nórdico y la almohada, sábana bajera, o juego de cama completo.
             PARA CONFIRMAR LA RESERVA, se debe ingresar el 50 % del total. Para reservas con mucha antelación, el 30%.
               No se guardan fechas sin efectuar este ingreso.
             • En caso de reservas efectuadas con menos de 2 semanas de la fecha de llegada, se debe ingresar el 100 %.
             • Se debe ingresar también una fianza provisional de 150 € (a partir de 4 noches) o de 75 € (menos de 4 noches) que, una vez
               finalizada la estancia, si no han habido desperfectos y se ha hecho bien la limpieza, se devuelve en un plazo de
               entre 1 a 15 días máximo.         

      El pago restante (50%-70%) se efectuará una semana antes de la estancia.

                • Si se deja el apartamento antes, sin finalizar los días reservados, no se devolverá ningún importe, excepto por causa
               mayor justificada.

      El apartamento no es un hotel, es nuestra casa y deseamos que te sientas tan bien como en la tuya, por esto mismo te pedimos

       que lo respetes y cuides, tan bien como si fuera tu casa.

 

_________________________  _________________________ 

           

            • Appartement pour 4 personnes (1 clic-clac + 2 lits superposés).

            Appartement NON fumeur. Il est formellement interdit de fumer dans l'appartement ainsi que dans l'immeuble.

              Le non-respect entrainera la perte de la caution.

            • Animaux non admis (consultez avant).

             Le séjour minimum est de 2 nuits.

            • Le jour de départ, il faut quitter l'appartement avant 11 h. (Consultez si nécessaire la prolongation des heures).                  

            • Le prix de la location ne comprend pas le nettoyage.

              Merci de bien vouloir laisser l'appartement comme il était le jour de votre arrivée, de façon que le suivant locataire

              puisse retrouver l'appartement impecable.
            •
On entend par nettoyage: balayage et /ou aspiration, nettoyage des sols, nettoyage de la cuisine et salle de bain, wc, ...

              Dans l'appartement il y a les éléments nécessaires et en parfait état: produits de nettoyage, balais, chiffons, gants ...
            • Dans les cas contraire le cout du nettoyage est de 60 € / heure.

            • On n'inclut pas le linge de lit ni de toilette, mais il y a des couettes (2 simples et 1 double), des couvertures et des

              oreillers. Par conséquent, vous devez apporter vos housses de couette et taies d'oreillers, draps housse, ou parure de lit.

            POUR CONFIRMER LA RÉSERVATION, il faut verser un acompte de 50 % du montant de la location. Pour

              les réservations longtemps à l'avance, 30%. San l'acompte la réservation n'aura pas lieu. Le paiement restant dû sera effectué

              une semaine avant le séjour.

            • Pour les réservations effectuées moins de 2 semaines avant la date d'arrivée, vous devrez verser 100% du montant de la location.

            • Pour les paiements, chèques ne sont pas acceptés. Doit être effectué par virement bancaire ou un dépôt en espèces dans notre

              compte bancaire.

            Il faudra verser une caution de 150 € (séjour supérieur à 4 jours) ou de 75 € (séjour inferieur à 4 jours), qui sera restituée

              à la fin du séjour, et ceci suite à la vérification de la location, dans un délai d'1 à 15 jours maximum.

            • Si on quitte l'appartement avant la fin de la location, le montant ne sera pas restitue, sauf en cas de force majeur.

            • Merci de bien vouloir respecter les lieux.

 

 

_________________________  _________________________ 

 

 

           

            • Apartment for 4 people (1 sofa bed + 1 bunk).

            Apartment of NON smokers. It's NOT possible to smoke into the apartment or the building.

              If the norme is not respected, the guarantee will be lost.

            • Domestic pet are not admitted.

            • The minimum stay is 2 nights.            

            • The last day, must leave the apartment at 11 h A.M. (check if necessary extending hours).

            The rental price does not include cleaning. Must be left clean and tidy, as is the first day, and so that it can enter

              the next tenant and find it flawless.
            • Means cleaning : sweeping and/or vacuuming, mopping, cleaning of the kitchen and bath, all well done .

              The apartment has everything you need available, and in perfect condition, products cleaning pads, mops, gloves ...
            • If not is left as found on the entry, cleaning will cost 60 € / hour.
           
• Does not include the clothes of bed and the towels, but there are quilt (2 individual and 2 doubles),

               blankets and pillows. We must bring the duvet covers and pillows, bottom sheet, or full bed set.

            TO CONFIRM THE RESERVE, it is necessary to enter 50 % before. For reservations far in advance, 30%.

              No dates are saved without making this income. For reservations made ​​less than 2 weeks from the date of arrival, you

              must enter 100%. The remaining payment will take place one week before the stay.
            • For payments, checks
not accepted. Be made by bank transfer or deposit cash in our bank account.

            • A provisional guarantee of 150 € (for week) or 75 € (for weekend) is due to also enter, that is returned upon departure

              (within a period between 1-15 days maximum) if there has been damage, and has done well cleaning.

            • If the apartment is left before, without finalizing the reserved days, any amount will not be given back, except for

              higher cause.

           The apartment isn't a hotel, it's our house and we wished that you feel like as in your own house, by this same,

             we also asked, you respect it and you take care of, as if was your house.

 

 

Atenció: Per contactar cal escriure l'adreça en el vostre programa de correu o en el navegador